Om Origod

Vi ser potensiale og gjer kvarandre betre

Origod har i over 30 år bidratt til ein arbeidsmarknad der alle blir sett på som ein ressurs. Det er vi stolte av!

Origod er ei arbeids- og inkluderingsbedrift, etablert av det offentlege med formål om å drive attførings- og kvalifiseringstenester. Vi er NAV sin samarbeidspart og tenesteleverandør innan arbeid og inkludering for utsette grupper i gamle Sogn og Fjordane.

Vårt mål er å hjelpe folk tilbake i arbeid og skape en meningsfull kvardag for menneske som har stått utanfor arbeidsmarknadenden.

Vi er i kontinuerlig utvikling for å gjere metodane og arbeidsmåtane våre betre, og står i dag fram som ei kompetansebedrift der medarbeidarane har utdanning og erfaring innan yrkesretta attføring, rettleiing og pedagogikk. Med kontor i både Florø og Førde har vi eit breitt kontaktnett mot det lokale næringslivet.

Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Varig tilrettelagt arbeid er eit tilbod for deg som får uføretrygd, eller i nær framtid forventar å få uføretrygd, og treng spesiell tilrettelegging og oppfølging. Du jobbar i ei skjerma bedrift med arbeidsoppgåver som er tilpassa deg. Tiltaket skal bidra til å utvikle ressursane dine gjennom tilrettelagte arbeidsoppgåver. Tiltaket varer så lenge du har behov for det. Les meir på NAV sine sider her.

Arbeidsførebuande trening – AFT

Arbeidsførebuande trening er et tilbod for deg som treng å jobbe i eit tilrettelagt arbeidsmiljø før du startar arbeidstrening i ei vanleg bedrift. Tiltaket kan vere aktuelt for deg som har nedsett arbeidsevne og treng hjelp for å komme i jobb. Målet er å avklare arbeidsevna di gjennom arbeidstrening i ulike arbeidssituasjonar. Du får kartlagt kompetansen din og får karriererettleiing. Les meir på NAV sine sider her.

Arbeidsretta rehabilitering – ARR

Arbeidsretta rehabilitering er et tilbod for deg som har helseplager eller sosiale problem. Du får rettleiingssamtalar og individuelt tilpassa aktivitetar. Tiltaket kan vere aktuelt for deg som har nedsett arbeidsevne på grunn av sjukdom og/eller funksjonsnedsetting og ikkje har kome inn i arbeidslivet/ står i fare for å falle ut av arbeidslivet/ har falle ut av arbeidslivet. Les meir på NAV sine sider her.

VEDLIKEHALD EIGEDOM

Origod er leverandør av transport og logistikk,
lagringstenester, renovasjon, bunkringstenester for Statoil,
anleggsgartnartenester og vedlikehald av eigedom sommar og vinter.

MEKANISK ARBEID

Produksjonsavdelinga vår kan tilby eit breitt spekter av mekaniske varer og tenester. Vi  har lang erfaring innanfor aluminium, rustfritt og syrefast. Maskinverkstaden vår har ein moderne maskinpark der vi kan utføre allsidig bearbeiding.

HAVGLYTT

Kafé – Bibliotek – Aktivitetssenter – Utleige

På Havglytt finn du ein kafé som er open for alle. Her kan du kjøpe rimeleg og god middag, og mykje anna god heimelaga mat. Ein kan også bestille heimelaga kaker, rundstykker og snittar m.m.
Vi leiger ut / lagar til lokale til kurs og møter. Elles leiger vi ut lokale til ulike private arrangement som barnedåp, bryllaup og liknande. Utstyr for dekking til ca. 100 personar.