Petter Refsnes

Petter Refsnes likar ikkje tendensane han ser i bransjen Arbeid & Inkludering, som Origod er ein del av. NAV åtvarar og mot selskapet «Din Utvikling» sin modell, der ein ikkje tilset folk, men baserer heile drifta på innleigde konsulentar frå enkeltmannsføretak.

Dette vil slå beina under bransjen, seier Petter Refsnes, som i tillegg til å vere dagleg leiar for Origod er styreleiar den nasjonale foreininga «Arbeid & Inkludering i NHO service». Tilbydaren «Din Utvikling» er NAV sin største tiltaksleverandør og sel tenester innan kurs og personleg oppfølging på lik linje med Origod og andre tilsvarande bedrifter. Forskjellen er at vi har folk tilsette hos oss, og sørgjer for fagleg utvikling og kompetansebygging for dei tilsette. «Din Utvikling» forlangar at deira «tilsette» opprettar eit eige enkeltmannsføretak – og har dermed ikkje noko ansvar for deira faglege kompetanse.

Går utover brukarane

Petter Refsnes er redd for at dersom denne måten å organisere tiltaksbedriftene på verkeleg er lovleg, så lyt andre følgje etter for å klare å konkurrere. Til sjuande og sist vil det gå utover tilbodet til dei som treng tiltak for å komme i arbeid. Petter Refsnes er klar i sin tale; Dette er nok eit bevis på at tilbod til folk som treng hjelp for å komme vidare i livet ikkje bør vere styrt av anbodsrundar og økonomi.

Rapporten «Milliarder – ikke mennesker» konkluderer med:

  • Attføringsmarknaden er ein skattefinansiert milliardmarknad
  • Anbodsutsetting er ei dramatisk kommersialisering
  • Tilbydarane er større og færre
  • Enkelte har eigarskap i skatteparadis
  • Anbod fremjar ikkje frivillige og faglege eldsjeler

Les artikkel i Dagbladet 29. mai 2017

Petter Refsnes

Petter Refsnes er dagleg leiar på Origod og styreleiar for foreininga «Arbeid & Inkludering i NHO service» Han er bekymra for at anbodsrundar og tendensen til å bruke innleigde sjølvstendige jobbkonsulentar skal slå beina under bransjen og skape dårlegare tiltak for brukarane.